IN VITRO. ACARNISSAMENT / IN VITRO. ENSAÑAMIENTO

Mentre feia els tractaments va arribar al meu facebook un article sobre l'acarnissament de les tècniques reproductives en les dones.  No sé a través de quina via va arribar i ni tan sols recordo la font (ho he buscat molt), però en aquell moment tan delicat em va quedar marcat alguna de les coses que deia.

En definitiva venia a explicar que en aquest segle, les dones érem "maltractades" i sovint, sotmeses a dures proves i tractaments que, en moltes ocasions, no eren necessaris.  Llegir això em va fer mal i em va fer reflexionar profundament, tot i que en aquell moment no hi vaig trobar la resposta. Ara, tres anys després, un embaràs a terme i un bebè a les meves mans, crec que he trobat la resposta que li hagués donat a aquell article.

Ho desglossaré amb dos apartats. Primer, parlant del tema dones, ja que l'article tenia un to marcadament feminista i deia que es sobretractava a les dones. Doncs mira, fa uns anys sí que era així. Si hi havia un problema d'infertilitat es donava per fet que era la dona que tenia del problema. De fet, ben aprop nostre vam tenir el cas en el que la dona va estar dos anys amb tractaments hormonals fins que van veure que era ell el que tenia un problema i al que ni tan sols havien mirat.

Però avui en dia? Crec que no, sincerament. El primer que fan és un espermograma, així que tant es qüestiona la fertilitat femenina com la masculina.

Ara bé, no puc negar que sí que hi ha un cert encarnissament en la dona per dos motius. Un força evident, i és que és la dona per poder extreure's òvuls és infinitament més complicat que en l'home, però és una qüestió de fisiologia, no de masclisme.

El segon motiu sí que és de jutjat de guardia. Us explico el meu cas, per a que si esteu en les mateixes condicions, no us passi. Jo vaig anar a una clínica gran, de renom i amb garanties de professionalitat, sense ofertes de 2x1 ni coses rares. Les úniques proves que ens van fer va ser l'espermograma, una analítica a mi on van confirmar el síndrome d'ovaris poliquístics i una ecografia transvaginal. A partir d'aquí se'ns va diagnosticar una astenospermia, suficientment greu com per anar directament a les tècniques ICSI. I així vam començar tot el procès en aquesta clínica. A la quarta in vitro y després d'un abort, la intuïció i alguns símptomes em deien que quelcom no anava bé. Vaig exposar a la clínica que si els embrions eren de qualitat màxima i els intents estaven fracassant potser és que hi havia algun problema en mi, que passava per alt. Em van dir que no, que tot estava bé (sense mirar-me, és clar). Al canviar de clínica vam saber que en primer lloc s'havia de fer una histerosalpingografia per descartar hidrosalpinx, una alteració en la qual les trompes solten un líquid tòxic per als embrions, i una histeroscopia per descartar alteracions uterines. I sí, jo tenia dos problemes greus a l'úter pels que vaig haver de ser operada.

Amb això vull dir que les proves sí que poden ser molestes o fins i tot doloroses, però ni molt menys ho considero innecessari ni encarnissament. El que sí que ho és per a mi, és començar a fer tractaments sense tenir les coses clares. Això sí que és encarnissament, això sí que és no tenir en compte a la dona ni el seu cos. Aquí sí que em vaig sentir maltractada. Perquè sí les coses s'haguessin fet bé des d'un principi, el meu cos i la meva ment no haguessin patit ni la meitat.

S'ha de pensar que aquests tractaments, tot i estar molt controlats, no són inocus pel cos i s'han de fer justificadament i amb molta consciència que no deixes RES a l'atzar. A la primera clínica me'n parlaven sovint de l'altzar i del famós 40% de probabilitats. Mai en van fer cap prova que no fos l'ecografia transvaginal per contabilitzar el número d'òvuls. I és que funcionar per protocols, en equips mèdics molt grans, crec que és de les pitjors coses que es poden fer. No pensen, es limiten a seguir el camí estipulat i mentre, et vas punxant, entres a quiròfan i un llarg etcetera.

I ara bé la més grossa. A la quarta in vitro fallida ( la següent després de l'abort), quan jo vaig dir que em miressin, que havia sentit a parlar de la histeroscopia la resposta d'ells va ser:

- Tu tens l'úter bé. El protocol marca que la histeroscopia s'ha de fer a partir del segon abort. Però et derivaré a un professional que potser ens ajuda. I llavors em van enviar a una metge que es dedicava a mirar si jo tenia algun tipus de rebuig al material genètic del meu marit. A mi ja em feia tot olor a "xamuscat" perquè veia que s'anava a buscar un problema molt rebuscat sense mirar el més bàsic, però que no es digués que no ho intentava. Després d'analítiques caríssimes vam anar a buscar els resultats.

- Bé, doncs no està bé però tampoc està massa malament. A vegades és preferible que surti pitjor perquè es respon bé al tractament. Però en el vostre cas, no veig cap alteració... però mira, abans del següent intent, et prendràs aquesta medicació. I ens dóna una fulla amb un llistat enorme de medicació entre el que hi havia desde anticoagulants, diferents tipus de corticoides i unes injeccions. Aquestes últimes no es comercialitzen a Espanya i les havia d'anar a comprar a Andorra! Acte seguit em passa un paper en el que he de firmar que jo em faig responsable de qualsevol reacció a aquesta medicació, deixant excempt de qualsevol responsabilitat al metge que me la receptat.


En aquell moment Ferran li va preguntar:

- Però aquesta medicació pot tenir algun efecte a...
- No, tranquils. Un cop et quedis embarassada, no passa la barrera placentària i el bebè estarà protegit.
- No, no, no parlo del bebè, parlo de la meva dona!


I me'n vaig adonar que ell era l'únic que pensava en mi. Per sort, la metgessa de la nostra vida ens va donar visita al cap d'un mes, em va trobar el problema i no em vaig prendre ni punxar cap altra medicació. Amb això vull dir que considero que hi ha encarnissament quan les accions que et fan no estan justificades, no les necessites, es fan per protocol o simplement no hi ha un diagnòstic clar.

Busqueu bé, informeu-vos bé, bons professionals que us escoltin i que sobretot no actuin per protocol. I no deixeu mai que us diguin que ha estat "mala sort". La primera cosa que ens va dir la doctora de la segona clínica, ens va fer tenir una confiança immensa en ella. Les paraules exactes crec que les recordaré tota la vida:

- Quan fem una transferència d'embrions i no hi ha embaràs, vol dir que hem fallat en algún punt i ho hem de buscar.

I en aquell moment em vaig posar a plorar. 


 1. Mientras hacía los tratamientos llegó a mi facebook un artículo sobre el ensañamiento de las técnicas reproductivas en las mujeres. No sé a través de qué vía llegó y ni siquiera recuerdo la fuente (lo he buscado mucho), pero en ese momento tan delicado me quedó marcado alguna de las cosas que decía.

 2. En definitiva venía a explicar que en este siglo, las mujeres éramos "maltratadas" y a menudo, sometidas a duras pruebas y tratamientos que, en muchas ocasiones, no eran necesarios. Leer esto me hizo daño y me hizo reflexionar profundamente, aunque en ese momento no encontré la respuesta. Ahora, tres años después, un embarazo a término y un bebé en mis manos, creo que he encontrado la respuesta que le hubiera dado a aquel artículo.

 3. Lo desglosaré en dos apartados. Primero, hablando del tema mujeres, ya que el artículo tenía un tono marcadamente feminista y decía que se sobretratava a las mujeres. Pues mira, hace unos años sí que era así. Si había un problema de infertilidad se daba por hecho que era la mujer la que tenía del problema. De hecho, en nuestro entorno tuvimos el caso en el que la mujer estuvo dos años con tratamientos hormonales hasta que vieron que era él el que tenía un problema y al que ni siquiera habían mirado.

 4. Pero hoy en día? Creo que no, sinceramente. Lo primero que hacen es un espermograma, así que tanto se cuestiona la fertilidad femenina como la masculina.

 5. Ahora bien, no puedo negar que sí hay un cierto ensañamiento en la mujer por dos motivos. Uno bastante evidente, y es que es la mujer para poder extraerse óvulos es infinitamente más complicado que en el hombre, pero es una cuestión de fisiología, no de machismo.

 6. El segundo motivo sí es de juzgado de guardia. Os cuento mi caso, por si os encuentráis en las mismas condiciones, no os pase. Yo fui a una clínica grande, de renombre y con garantías de profesionalidad, sin ofertas de 2x1 ni cosas raras. Las únicas pruebas que nos hicieron fue el espermiograma, una analítica mí donde confirmaron el síndrome de ovarios poliquísticos y una ecografía transvaginal. A partir de aquí se nos diagnosticó una astenospermia, suficientemente grave como para ir directamente a las técnicas ICSI. Y así empezamos todo el proceso en esta clínica. En la cuarta in vitro y después de un aborto, la intuición y algunos síntomas me decían que algo no iba bien. Expuse a la clínica que si los embriones eran de calidad máxima y los intentos estaban fracasando quizás es que había algún problema en mi, que pasaba por alto. Me dijeron que no, que todo estaba bien (sin mirarme, claro). Al cambiar de clínica supimos que en primer  lugar había que hacer una  isterosalpingografía para descartar hidrosalpinx, una alteración en la que las trompas sueltan un líquido tóxico para los embriones, y una histeroscopia para descartar alteraciones uterinas. Y sí, yo tenía dos problemas graves en el útero por los que tuve que ser operada.

 7. Con esto quiero decir que las pruebas sí pueden ser molestas o incluso dolorosas, pero ni mucho menos lo considero innecesario ni encarnizamiento. Lo que sí lo es para mí, es empezar a hacer tratamientos sin tener las cosas claras. Esto sí que es encarnizamiento, eso sí es no tener en cuenta a la mujer ni su cuerpo. Aquí sí que me sentí maltratada. Porque sí las cosas se hubieran hecho bien desde un principio, mi cuerpo y mi mente no hubieran sufrido ni la mitad.

 8. Hay que pensar que estos tratamientos, a pesar de estar muy controlados, no son inocuos para el cuerpo y se deben hacer justificadamente y con mucha conciencia de que no dejas NADA al azar. En la primera clínica me hablaban a menudo del azar y del famoso 40% de probabilidades. Nunca hicieron ninguna prueba que no fuera la ecografía transvaginal para contabilizar el número de óvulos. Y es que funcionar por protocolos, en equipos médicos muy grandes, creo que es de las peores cosas que se pueden hacer. No piensan, se limitan a seguir el camino estipulado y mientras, te vas pinchando, entras a quirófano y un largo etcetera.

 9. Y ahora viene la más gorda. En la cuarta in vitro fallida (la siguiente después del aborto), cuando yo dije que me miraran, que había oído hablar de la histeroscopia la respuesta de ellos fue:

 10. - Tu tienes el útero bien. El protocolo marca que la histeroscopia se debe hacer a partir del segundo aborto. Pero te derivaremos a un profesional que quizás nos ayude. Y entonces me enviaron a una médico que se dedicaba a mirar si yo tenía algún tipo de rechazo al material genético de mi marido. A mí ya me hacía todo olor a chamuscado porque veía que se iba a buscar un problema muy rebuscado sin mirar el más básico, pero que no se dijera que no lo intentaba. Tras analíticas carísimas fuimos a buscar los resultados.

 11. - Bueno, pues no está bien pero tampoco está demasiado mal. A veces es preferible que salga peor porque se responde bien al tratamiento. Pero en su caso, no veo ninguna alteración ... pero mira, antes del siguiente intento, te tomarás esta medicación.

 12. Y nos da una hoja con un listado enorme de medicación entre lo que había desde anticoagulantes, diferentes tipos de corticoides y unas inyecciones. Estas últimas no se comercializan en España y las tenía que ir a comprar en Andorra! Acto seguido me pasa un papel en el que tengo que firmar que yo me hago responsable de cualquier reacción a esta medicación, dejando exento de cualquier responsabilidad al médico que me la recetado.

 13. En ese momento Ferran le preguntó:

 14. - Pero esta medicación puede tener algún efecto en ...
 15. - No, tranquilos. Una vez te quedes embarazada, no pasa la barrera placentaria y el bebé estará protegido.
 16. - No, no, no hablo del bebé, hablo de mi mujer!

 17. Y me di cuenta de que él era el único que pensaba en mí. Por suerte, la médica de nuestra vida nos dio visita al cabo de un mes, me encontró el problema y no me tomé ni pinché otra medicación. Con esto quiero decir que considero que hay encarnizamiento cuando las acciones que te hacen no están justificadas, no las necesitas, se hacen por protocolo o simplemente no hay un diagnóstico claro.

 18. Buscad bien, informaos bien, buenos profesionales que os escuchen y que sobre todo no actúen por protocolo. Y no dejéis nunca que os digan que ha sido "mala suerte". Lo primero que nos dijo la doctora de la segunda clínica, nos hizo tener una confianza inmensa en ella. Las palabras exactas creo que las recordaré toda la vida:

 19. - Cuando hacemos una transferencia de embriones y no hay embarazo, significa que hemos fallado en algún punto y lo tenemos que buscar.

 20. Y en ese momento me puse a llorar.


Comentarios